ටර්මිනල්ස් - ටෙරටර් සම්බන්ධක

රූප කොටස් අංකය නිෂ්පාදකයින් විස්තර මිල දැක්ම
W2630-00 Harwin TERM TURRET SINGLE L=14.9-15.4MM   පරීක්ෂණයක්
2704-4-00-44-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=8.33MM $0.6/pcs පරීක්ෂණයක්
H9022-01 Harwin TERM TURRET SINGLE L=7.65MM TIN   පරීක්ෂණයක්
2709-3-07-50-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=6.35MM $0.526/pcs පරීක්ෂණයක්
2365-4-00-50-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=5.41MM $0.48/pcs පරීක්ෂණයක්
0730-3-05-01-00-00-01-0 Mill-Max TERM TURRET PIN L=4.01MM $0.48/pcs පරීක්ෂණයක්
2513-3-00-50-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=4.78MM $0.48/pcs පරීක්ෂණයක්
2533-0-00-44-00-00-07-0 Image 2533-0-00-44-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=6.35MM $0.435/pcs පරීක්ෂණයක්
2524-3-00-44-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=8.64MM $0.512/pcs පරීක්ෂණයක්
2305-2-00-01-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SNG $0.48/pcs පරීක්ෂණයක්
2329-3-00-44-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=6.35MM $0.48/pcs පරීක්ෂණයක්
2102-5-00-80-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET $0.48/pcs පරීක්ෂණයක්
1582-1 Image 1582-1 Keystone Electronics Corp. TERM TURRET HOLLOW L=8.33MM TIN $0.277/pcs පරීක්ෂණයක්
2113-2-00-01-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=2.39MM $0.48/pcs පරීක්ෂණයක්
2703-3-00-44-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=8.33MM $0.534/pcs පරීක්ෂණයක්
2812-3-00-50-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET DOUBLE L=9.14MM $0.812/pcs පරීක්ෂණයක්
2705-1-00-44-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET DOUBLE L=6.02MM $0.592/pcs පරීක්ෂණයක්
2805-4-00-44-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=5.94MM $0.579/pcs පරීක්ෂණයක්
2713-2-00-44-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET DOUBLE L=7.14MM $0.569/pcs පරීක්ෂණයක්
H2039-01 Image H2039-01 Harwin TERM TURRET HOLLOW L=12.7MM TIN $0.406/pcs පරීක්ෂණයක්
1562-3 Image 1562-3 Keystone Electronics Corp. TERM TURRET HOLLOW L=3.96MM TIN $0.142/pcs පරීක්ෂණයක්
2501-1-00-80-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SNG $0.48/pcs පරීක්ෂණයක්
2310-4-00-44-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET DOUBLE L=4.72MM $0.48/pcs පරීක්ෂණයක්
0730-3-05-80-00-00-01-0 Mill-Max TERM TURRET PIN $0.48/pcs පරීක්ෂණයක්
2802-3-00-80-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SNG $0.564/pcs පරීක්ෂණයක්
1574-3 Image 1574-3 Keystone Electronics Corp. TERM TURRET DOUBLE L=2.64MM TIN $0.175/pcs පරීක්ෂණයක්
2312-2-00-80-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SNG $0.48/pcs පරීක්ෂණයක්
2506-3-00-50-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=3.96MM $0.48/pcs පරීක්ෂණයක්
2108-3-00-01-00-00-07-0 Image 2108-3-00-01-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=3.96MM $0.48/pcs පරීක්ෂණයක්
1122-0-22-80-00-00-01-0 Mill-Max CONN PC PIN CIRC $0.48/pcs පරීක්ෂණයක්
2309-4-00-44-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET PIN L=1.93MM SILVER $0.48/pcs පරීක්ෂණයක්
2708-3-00-01-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET DOUBLE L=4.75MM $0.555/pcs පරීක්ෂණයක්
1096-2-05-80-00-00-01-0 Mill-Max TERM TURRET PIN $0.48/pcs පරීක්ෂණයක්
2708-2-00-80-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET DBL $0.551/pcs පරීක්ෂණයක්
2316-2-00-50-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=3.84MM $0.435/pcs පරීක්ෂණයක්
2301-3-00-50-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=2.36MM $0.48/pcs පරීක්ෂණයක්
2325-2-00-44-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=2.77MM $0.48/pcs පරීක්ෂණයක්
2811-4-00-01-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=11.91MM $0.717/pcs පරීක්ෂණයක්
2501-4-00-44-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=5.56MM $0.48/pcs පරීක්ෂණයක්
W2222-00 Image W2222-00 Harwin TERM TURRET PIN L=6.5MM SILVER $0.724/pcs පරීක්ෂණයක්
2501-3-00-80-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SNG $0.48/pcs පරීක්ෂණයක්
2706-4-00-01-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET PIN L=5.56MM $0.539/pcs පරීක්ෂණයක්
1595-2 Image 1595-2 Keystone Electronics Corp. TERM TURRET SINGLE L=4.75MM TIN $0.229/pcs පරීක්ෂණයක්
2329-1-00-50-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=6.35MM $0.48/pcs පරීක්ෂණයක්
2355-4-00-44-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=4.85MM $0.48/pcs පරීක්ෂණයක්
2805-3-00-01-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=5.94MM $0.525/pcs පරීක්ෂණයක්
2108-4-00-80-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SNG $0.48/pcs පරීක්ෂණයක්
2704-4-00-50-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=8.33MM $0.543/pcs පරීක්ෂණයක්
0700-0-00-01-00-00-03-0 Mill-Max TERM TURRET PIN L=4.01MM $0.48/pcs පරීක්ෂණයක්
2801-2-00-50-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=9.14MM $0.589/pcs පරීක්ෂණයක්
මුළු 1,245 අයිතම
කලින්123456789101112131415ඊලඟඅවසානය