ටාන්සිස්ටර - IGBTs - සිරස්

රූප කොටස් අංකය නිෂ්පාදකයින් විස්තර මිල දැක්ම
FII30-12E IXYS Corporation IGBT PHASE TOP ISOPLUS I4-PAC-5   පරීක්ෂණයක්
IXA40PG1200DHGLB-TRR IXYS Corporation IGBT PHASELEG 1200V 30A SMPD $17.005/pcs පරීක්ෂණයක්
FII24N17AH1 IXYS Corporation IGBT PHASE LEG HV ISOPLUS I4PAK5 $34.507/pcs පරීක්ෂණයක්
IXA40PG1200DHGLB IXYS Corporation IGBT PHASELEG 1200V 30A SMPD $18.296/pcs පරීක්ෂණයක්
MMIX4G20N250 IXYS Corporation MOSFET N-CH $64.032/pcs පරීක්ෂණයක්
IXA20PG1200DHGLB-TRR IXYS Corporation IGBT MODULE 1200V 105A SMPD $11.798/pcs පරීක්ෂණයක්
FII50-12E IXYS Corporation IGBT PHASE NPT3 ISOPLUS I4-PAC-5   පරීක්ෂණයක්
IXA30PG1200DHGLB-TRR IXYS Corporation IGBT PHASELEG 1200V 30A SMPD $15.315/pcs පරීක්ෂණයක්
IXA20PG1200DHGLB IXYS Corporation IGBT MODULE 1200V 105A SMPD $12.839/pcs පරීක්ෂණයක්
IXA30PG1200DHGLB IXYS Corporation IGBT PHASELEG 1200V 30A SMPD $16.667/pcs පරීක්ෂණයක්
FII24N17AH1S IXYS Corporation IGBT PHASE LEG HV ISOPLUS I4PAKS $34.994/pcs පරීක්ෂණයක්
IXA40RG1200DHGLB-TRR IXYS Corporation IGBT PHASELEG 1200V 30A SMPD $12.727/pcs පරීක්ෂණයක්
FII24N170AH1 IXYS Corporation IGBT 1700V 18A I4PAK   පරීක්ෂණයක්
FII30-06D IXYS Corporation IGBT PHASE LEG ISOPLUS I4-PAC-5 $10.082/pcs පරීක්ෂණයක්
IXA40RG1200DHGLB IXYS Corporation IGBT PHASELEG 1200V 30A SMPD $13.85/pcs පරීක්ෂණයක්
MMIX4B20N300 IXYS Corporation MOSFET N-CH $80.338/pcs පරීක්ෂණයක්
FII40-06D Image FII40-06D IXYS Corporation IGBT 600V 40A I-PACK $10.937/pcs පරීක්ෂණයක්
මුළු 17 අයිතම
කලින්1ඊලඟඅවසානය