ටාන්සිස්ටර - වැඩසටහන්ගත කළ හැකි සංයුක්තය

රූප කොටස් අංකය නිෂ්පාදකයින් විස්තර මිල දැක්ම
2N6028RLRP AMI Semiconductor / ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92   පරීක්ෂණයක්
2N6028RLRAG AMI Semiconductor / ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92   පරීක්ෂණයක්
2N6028G AMI Semiconductor / ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92   පරීක්ෂණයක්
2N6027RLRA AMI Semiconductor / ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92   පරීක්ෂණයක්
2N6028RLRMG AMI Semiconductor / ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92   පරීක්ෂණයක්
2N6027 Central Semiconductor PROGRAMMABLE UJT 40V TO226-3 $0.964/pcs පරීක්ෂණයක්
2N6028RLRPG AMI Semiconductor / ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92   පරීක්ෂණයක්
2N6027RL1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92   පරීක්ෂණයක්
2N6028RLRA AMI Semiconductor / ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92   පරීක්ෂණයක්
2N6027G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PROG UNIJUNCT 40V TO92   පරීක්ෂණයක්
2N6028 Central Semiconductor PROGRAMMABLE UJT 40V TO226-3 $1.035/pcs පරීක්ෂණයක්
2N6027RLRAG AMI Semiconductor / ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92   පරීක්ෂණයක්
2N6027RL1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92   පරීක්ෂණයක්
CMPP6028 TR Image CMPP6028 TR Central Semiconductor PROGRAMMABLE UJT SOT-23 $1.499/pcs පරීක්ෂණයක්
මුළු 14 අයිතම
කලින්1ඊලඟඅවසානය