නිෂ්පාදකයින්

Intel® FPGAs

Intel® FPGAs

- (කලින් ඇල්ටරා®) විද්යුත් හා ඉලෙක්ට්රොනික පද්ධති සැලසුම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ වෙළඳපල තුළ වේගවත් හා පිරිවැය ඵලදායී අයුරින් නව්යකරණය, වෙනස් කිරීම සහ ජයග්රහණය ලබා දීම. Intel විසින් FPGAs, SoCs, CPLDs සහ බලශක්ති විසඳුම් වැනි අතිරේක තාක්ෂණයන්, ලොව පුරා සිටින ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා ඉහළ වටිනාකමක් ඇති විසඳුම් සැපයීමට Intel සපයයි.
රූප කොටස් අංකය විස්තර මිල දැක්ම
10AS066H2F34I1HG IC SOC FPGA 492 I/O 1152FBGA $4024.023/pcs පරීක්ෂණයක්
5M570ZM100C4N Image 5M570ZM100C4N IC CPLD 440MC 9NS 100MBGA $12.1/pcs පරීක්ෂණයක්
EP2AGX95EF35C5G IC FPGA 452 I/O 1152FBGA $1056/pcs පරීක්ෂණයක්
5AGXBB3D6F35C6N Image 5AGXBB3D6F35C6N IC FPGA 544 I/O 1152FBGA $978.087/pcs පරීක්ෂණයක්
EP2C8F256I8N Image EP2C8F256I8N IC FPGA 182 I/O 256FBGA $32.31/pcs පරීක්ෂණයක්
10AS022E3F29I2LG 780-PIN FBGA $1163.007/pcs පරීක්ෂණයක්
5CGXFC5C6F23A7N Image 5CGXFC5C6F23A7N IC FPGA 240 I/O 484FBGA $215.251/pcs පරීක්ෂණයක්
EP20K100EQC208-2 Image EP20K100EQC208-2 IC FPGA 151 I/O 208QFP   පරීක්ෂණයක්
5CGXFC5C6U19C6N Image 5CGXFC5C6U19C6N IC FPGA 224 I/O 484UBGA $193.051/pcs පරීක්ෂණයක්
EP4CGX110DF27C7N Image EP4CGX110DF27C7N IC FPGA 393 I/O 672FBGA $320.3/pcs පරීක්ෂණයක්
EP2AGX260EF29C6 Image EP2AGX260EF29C6 IC FPGA 372 I/O 780FBGA $1760.001/pcs පරීක්ෂණයක්
EPF10K100EQI208-2 Image EPF10K100EQI208-2 IC FPGA 147 I/O 208QFP   පරීක්ෂණයක්
EP2S60F1020I4N Image EP2S60F1020I4N IC FPGA 718 I/O 1020FBGA $1656.009/pcs පරීක්ෂණයක්
EP2SGX60CF780C5 Image EP2SGX60CF780C5 IC FPGA 364 I/O 780FBGA $1075.251/pcs පරීක්ෂණයක්
EP1SGX25DF1020C6 Image EP1SGX25DF1020C6 IC FPGA 607 I/O 1020FBGA $1404.158/pcs පරීක්ෂණයක්
10AS057N2F40E1HG IC SOC FPGA 588 I/O 1517FBGA $4432.02/pcs පරීක්ෂණයක්
5ASTMD3E3F31I3N Image 5ASTMD3E3F31I3N IC FPGA 170 I/O 896FBGA $2824.049/pcs පරීක්ෂණයක්
5ASXBB5D6F31C6N Image 5ASXBB5D6F31C6N IC FPGA 170 I/O 896FBGA $2317.492/pcs පරීක්ෂණයක්
10AS048H2F34I2SG 1152-PIN FBGA $2752.007/pcs පරීක්ෂණයක්
EP2S60F484C3N Image EP2S60F484C3N IC FPGA 334 I/O 484FBGA $1397.258/pcs පරීක්ෂණයක්
10AS066N1F40E1HG IC SOC FPGA 588 I/O 1517FBGA $5590.027/pcs පරීක්ෂණයක්
5CGXFC4C6M13C6N Image 5CGXFC4C6M13C6N IC FPGA 175 I/O 383MBGA $181.33/pcs පරීක්ෂණයක්
10AS048K1F35E1HG IC SOC FPGA 396 I/O 1152FBGA $4034.027/pcs පරීක්ෂණයක්
1SX250LU2F50E1VG 2397-PIN FBGA $31426.09/pcs පරීක්ෂණයක්
EP2SGX60EF1152C3N Image EP2SGX60EF1152C3N IC FPGA 534 I/O 1152FBGA $1725.007/pcs පරීක්ෂණයක්
EP2SGX60EF1152C3 Image EP2SGX60EF1152C3 IC FPGA 534 I/O 1152FBGA $1897.51/pcs පරීක්ෂණයක්
EPM1270M256C4N Image EPM1270M256C4N IC CPLD 980MC 6.2NS 256MBGA $49.37/pcs පරීක්ෂණයක්
10AS066N1F40I1HG IC SOC FPGA 588 I/O 1517FBGA $6388.013/pcs පරීක්ෂණයක්
5CEFA5U19A7N Image 5CEFA5U19A7N IC FPGA 224 I/O 484UBGA $193.65/pcs පරීක්ෂණයක්
5CSEBA6U23I7LN 672-PIN UBGA $266.961/pcs පරීක්ෂණයක්
1SX250LH2F55E2LG 2912-PIN FBGA $27801.117/pcs පරීක්ෂණයක්
EP4SGX70DF29C3 Image EP4SGX70DF29C3 IC FPGA 372 I/O 780FBGA $1140.008/pcs පරීක්ෂණයක්
10AS032E4F27I3LG 672-PIN FBGA $1276.007/pcs පරීක්ෂණයක්
EP1SGX25CF672I6N Image EP1SGX25CF672I6N IC FPGA 455 I/O 672FBGA $1644.506/pcs පරීක්ෂණයක්
5AGXBB3D4F40C5N IC FPGA 704 I/O 1517FBGA $1329/pcs පරීක්ෂණයක්
EP1K100QI208-2 Image EP1K100QI208-2 IC FPGA 147 I/O 208QFP   පරීක්ෂණයක්
10M02SCM153I7G Image 10M02SCM153I7G IC FPGA 112 I/O 153MBGA $6.12/pcs පරීක්ෂණයක්
5CGXFC5F7M11C8N Image 5CGXFC5F7M11C8N IC FPGA 129 I/O 301MBGA $121.101/pcs පරීක්ෂණයක්
5M160ZM100I5N Image 5M160ZM100I5N IC CPLD 128MC 7.5NS 100MBGA $5.5/pcs පරීක්ෂණයක්
EP1K50QC208-1 Image EP1K50QC208-1 IC FPGA 147 I/O 208QFP   පරීක්ෂණයක්
EP3C16F484A7N Image EP3C16F484A7N IC FPGA 346 I/O 484FBGA $85.5/pcs පරීක්ෂණයක්
10M08SAM153I7G Image 10M08SAM153I7G IC FPGA 112 I/O 153MBGA $24.52/pcs පරීක්ෂණයක්
EP4CE55F23C6 Image EP4CE55F23C6 IC FPGA 324 I/O 484FBGA $190.411/pcs පරීක්ෂණයක්
EC7100VQI Image EC7100VQI IC REG BUCK SYNC 20QFN $3.99/pcs පරීක්ෂණයක්
EP2AGX95EF29C5 Image EP2AGX95EF29C5 IC FPGA 372 I/O 780FBGA $924/pcs පරීක්ෂණයක්
EP4CE75F23C6 Image EP4CE75F23C6 IC FPGA 292 I/O 484FBGA $300.202/pcs පරීක්ෂණයක්
10AS032H4F34I3LG 1152-PIN FBGA $1655.013/pcs පරීක්ෂණයක්
10AS066N2F40I1HG IC SOC FPGA 588 I/O 1517FBGA $5476.027/pcs පරීක්ෂණයක්
10AX032E1F27I1HG Image 10AX032E1F27I1HG IC FPGA 240 I/O 672FBGA $1711.007/pcs පරීක්ෂණයක්
EP4CE55F23I7N Image EP4CE55F23I7N IC FPGA 324 I/O 484FBGA $173.1/pcs පරීක්ෂණයක්
මුළු 2,536 අයිතම
කලින්123456789101112131415ඊලඟඅවසානය