අපට RFQ මාර්ගගතව යවන්න දැන්, අපි පැය 24 කින් පිළිතුරු දෙන්නෙමු.