100+ ඉහළම ගෝලීය නිෂ්පාදකයා, ඉන්වෙන්ටරි මිලියන 15 කට වඩා