අපි සොයා ගැනීමට අපහසු, දිගු ඊයම්-කාලය, ජීවිතයේ අවසානය (EOL) සහ යල්පැනගිය ඉලෙක්ට්‍රොනික සංරචක සපයන්නෙ