100% නව සහ සාමාන්‍ය සහතික, සියලුම නිෂ්පාදන සඳහා වසර 1 ක වගකීමක්.